بسم الله الرحمن الرحیم

قُـــــــل لِـــلَّــهِ الـــشَـــفــــاعَــــةُ جَــــمِــــیـــعـــــــاصـلی لَــهُ مُــــلـــکُ الــــسَّـــمَـــــــاوَاتِ وَ الاَرضِ ثُـــمَّ اِلَــیــــــهِ تُــرجَــــعُــــونَ

   بگو تمام میانجی گری برای خداست ؛ حاکمیت آسمان ها و زمین برای اوست و سپس همه شما را به سوی او باز می گردانند. (زمر 44)


 

مطالب عمومی

نشریه دانشجویی آرامین (فایل کامل)

صفحه 1-2

فاطمه کرمی نصر؛ انسیه علی‌یاری؛ علیرضا صبا


مقاله اجتماعی

بی تفاوتی اجتماعی یا دخالت در زندگی دیگران؟!

صفحه 1-1

علیرضا صبا


اردیبهشت 1398، صفحه 1-2
صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
ماهنامه