اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فاطمه کرمی نصر

مهندسی ماشین های صنایع غذایی عضو شورای مرکزی کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

utcanquranyahoo.com

سردبیر

انسیه علی‌یاری

مهندسی ماشین های صنایع غذایی عضو شورای مرکزی کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ensieh.1998gmail.com

مدیر وب سایت

علیرضا صبا

مهندسی ماشین های صنایع غذایی دبیر کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

alirezasaba.ir
alireza.sabaut.ac.ir
0000-0002-4969-8329