اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
فاطمه کرمی نصر
فاطمه کرمی نصر عضو شورای مرکزی کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مهندسی ماشین های صنایع غذایی

  • utcanquranyahoo.com
سردبیر
انسیه علی‌یاری
انسیه علی‌یاری عضو شورای مرکزی کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مهندسی ماشین های صنایع غذایی

  • ensieh.1998gmail.com
مدیر وب سایت
علیرضا صبا
علیرضا صبا دبیر کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مهندسی ماشین های صنایع غذایی